نیاز

نيـــــــاز مـــن بــه تـــــو چـون حاجت کـــويـــر به آب

و يـــــا نيــــــاز خمــــــــاري به جـــام هــــاي شراب


تو وعــــــده مي دهي اما چه وعـــــده اي که بود

چو طـــــــرح گنگ فـــريـب و چو نقش محو سراب


به گوش مـــــن ز چه خواني تـــرانـــه هـــاي اميد

که بخت من شده چون چشم نيم مست توخواب


تمـــــام عمــــــر بـــــه آبــــادي تـــــو دارم چشـــم

اگــــــر ســــراغ من آيي شبــــي به حـــال خـراب


قســــم به عشـــق که خشنودم از تو گر بدهي

نيــــــاز گــــــرم مــــرا ســــرد و با عتـــــاب جواب


به مــــــا که ذرّه صفــــت رو بـــه سويت آورديم

تو اي عــــزيــــزتـــريـــن آفتـــاب عشــــق ، بتاب


به کامــــرانــــي و عشـــــرت کنــــار من بنشين

که عمر شادي و مـا هست همچو عمر شهاب.

درباره‌ی