دلربایی دو جهان

 بــــودن من به کنـــــار تو جـــگر ميخواهد يک عمــــــر زندگي در بين شرر ميخواهد عشق همـــــراهي هوس ساز نگردد هرگز شــــاخِ خشــکيده ي اشجـــــار تبر ميخواهد من گهنــکارم و تو پاک تــرين جنس خداي سود ديــــــــدار بسي رفـــع ضرر ميخواهد تا رســـــم من به حريــمِ گل و گلزار رخت به مــــــژه روز شبان عــــزمِ سفر ميخواهد طوطي شوقِ تـــرا آيينــــــه تنها بس نيست جلوه ي بــــاغ و گلستـــان و شکر ميخواهد دلبري مختص خال و خط و رعنايي نيست دلربـــــــــايي دو جهان کسبِ هنر ميخواهد خاک گــــردم من اگر پاي تو در خاک نهي قـــــدمِ نــــــازِ تو فــــرشِ ز گهــر ميخواهد به نــــوازش گــريي گوشِ تو خود ميـــدانم غـــــزلِ چنــــــدي ز محمود اثــر ميخواهد ---------------------------------------- بامداد پنجشنبه 14 قوس 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 05 دسمبر 2019 ترسايي احمد محمود امپراطور

بــــودن من به کنـــــار تو جـــگر ميخواهد

يک عمــــــر زندگي در بين شرر ميخواهد

عشق همـــــراهي هوس ساز نگردد هرگز

شــــاخِ خشــکيده ي اشجـــــار تبر ميخواهد

من گهنــکارم و تو پاک تــرين جنس خداي

سود ديــــــــدار بسي رفـــع ضرر ميخواهد

تا رســـــم من به حريــمِ گل و گلزار رخت

به مــــــژه روز شبان عــــزمِ سفر ميخواهد

طوطي شوقِ تـــرا آيينــــــه تنها بس نيست

جلوه ي بــــاغ و گلستـــان و شکر ميخواهد

دلبري مختص خال و خط و رعنايي نيست

دلربـــــــــايي دو جهان کسبِ هنر ميخواهد

خاک گــــردم من اگر پاي تو در خاک نهي

قـــــدمِ نــــــازِ تو فــــرشِ ز گهــر ميخواهد

به نــــوازش گــريي گوشِ تو خود ميـــدانم

غـــــزلِ چنــــــدي ز محمود اثــر ميخواهد
----------------------------------------

بامداد پنجشنبه 14 قوس 1398 خورشيدي

که برابر ميشود به 05 دسمبر 2019 ترسايي

احمد محمود امپراطور

درباره‌ی