تفسیر بسم الله

                                   تفسير بسم الله

بسم الله گويم چو قلم بر زَنم             گُل به سرِ جمله ي عالم زَنم

عشقِ خدا چون که بوَد بر دلم            قطره صفت لب بِگشايم زِ يَم

بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

هر نَفَس از يادِ خدا دَم زنم                 شانه ياقوت زنم بر سَرم

زِ دَم زدن،عالمي بر هَم زنم               دست به دامانِ علي بَر زنم

بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

رحمتِ حق بوده چو پيش از غضب       رحمت او کرده تمامي طلب

نام خدا را تو بخوان از ادب                  تا بِرَهي جمله زِ تاب و تَعَب

بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله است مصدرِ هر خير و شر      بسم الله است، شيطان بنمايد حَذَر

بسم الله است مصدر کارِ جهان           زِ ها,ِ آن مصدرِ شيرِ جنان

زِ چشم بَرهَم شدستي روان              از عسل و خمر و زِ ماء در جنان

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله گويي تو به صدق و صفا        مي شوي از آتشِ دوزخ رها

ولي بوَد بسي در اين نکته ها             تو قائِلي اگر به آلِ عبا

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله گويي و کُني زان وفا             مُلکِ عزيمَت رَسَد از کبريا

گُنه کني فزون تر از ما سِوا                شد کرمش فزون تر از آن گناه

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                به جنَّتَم يقين نمايد مُقيم

بسم الله را بسم الله گويان خداست     بسم الله تاجِ سر بَر حرفهاست

در سرِ اين نکته بسي رازهاست         بسم الله بخشيدن جُرم و خطاست

بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله گو هست چو روشن ضمير     بسم الله نوريست چو ماهِ منير

بسم الله گو وارثِ مُلکِ کبير                بسم الله گو هست دو عالم امير

بخوانم از نامِ خداي رحيم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله گو شاهدِ ذاتِ خداست         بسم الله دانم به خدا خونبهاست

بسم الله درمانِ همه دردهاست          بسم الله گو را همه حاجت رواست

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله را گر همه معنا کنند             محشري در دَهر سرِپا کنند

ارض و سماوات در او جا دهند             تا تو زِ اسرارِ خدا پِي بَري

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله گويي چو به صدق و صفا       رها شوي از همه رنج و بلا

بسم الله گو را چو نباشد فَنا               بسم الله گو هست زِ عالم جدا

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله باشد همه جمعِ صفات         بسم الله شد باعثِ آب حيات

بسم الله گو حافظِ دينِ خداست          بسم الله گو شاهدِ ذات و صفات

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم

هست در اين بسم الله دريايِ نور         بسم الله گو راست چو شيطان بِدور

بسم الله گو را چو بلا هست دور          بسم الله گو راست سراپا چو نور

بخوانم از نام زِ حي رحيم                   بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم

هست در اين بسم الله جنّات و حور      هست در اين بسم الله نهر و قصور

هست در اين بسم الله آب طَهور          هست در اين بسم الله غَرُّ و سرور

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم

در سرِ هر دفتري بسم الله است          بسم الله گو را چو مَلَک چاکر است

بسم الله گو را چو خدا ياور است          بسم الله گو از همه عالم سَر است

بخوانمش نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم

بسم الله گفت نوح به کشتي نشست   بسم الله دانم گل آدم سِرشت

 بسم الله گو از همه زشتي گذشت      بسم الله شد شاهد هر سرنوشت

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                 بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم

بسم الله بَرگو به خدا بَر پناه                رها شوي از همه رنج و بلا

پناه گردد همه جايت خدا                    دشمنِ تو نيست شود هم فنا

بخوانمش نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم

بسم الله گو هيچ زِ دشمن مترس         بسم الله گو رَها شوي از قَفس

بسم الله گو باک ندارد زِ کَس               بسم الله گو، تا بِسَر آيد نَفَس

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                 بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم

بسم الله را نکته باشد علي                جمله ي قرآن زِ صفاتِ علي

بسم الله گو در همه جاها جَلي           بسم الله سرّي است زِ سِرِّ خفي

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                 بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله چو نکته پرگار باد                  بسم الله گو تا بِرِسي بر مُراد

بسم الله گو در همه جا شاد باش        بسم الله گو هست به راه جهاد

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                 بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله گو را چو به سَر تاج باد          ملکِ خدا زين سُخن آباد باد

طالب آن در دو جهان شاد باد              هر که نخواهد به چشمش خار باد

بخوانمش نام زِ رحمَت رحيم               بِاسمِ الله زِ ذاتِ قديم

بسم الله بنوشته به بابِ بهشت          بسم الله گو، زِ آتش دوزخ گذشت

بسم الله گو راست چو دنيا کُنشت       بسم الله گو طينَتَش از جنَّت است

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله گو هست به راه صواب          بسم الله باشد چو امّ الکتاب

بسم الله باشد همه جا فتحِ باب          بسم الله گو تا گُذري زين سراب

بخوانم از نام زِ رحمَت رحيم                بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم

بسم الله گو هست به راهِ خليل          بسم الله گو هست همه راه و دليل

بسم الله گو راست چو دشمن ذليل     بسم الله گو راست چو دنيا قَليل

بخوانم از نام خدايِ کريم                   بِاسمِ الله زِ حيِّ قديم


                                                  ديوان شهيد  صفحات 38، 39، 40، 41

 

درباره‌ی