کتاب اشنایی با مبانی علم اقتصاد ( ۳ )

فصل سوم عرضه و تقاضا شاید هیچ موضوعی در اقتصاد برای تک تک شما ملموس تر و آشناتر از عرضه و تقاضا نباشد و غالب شما در کسوت خریدار و متقاضی یا در کسوت فروشنده و عرضه کننده خود را سنجش کرده باشید. عرضه و تقاضا بنیان اقتصاد سرمایه داری است. اینک به جزئیات این بحث باعرضه برخی منحنیها، تعاریف و مثالها خواهیم پرداخت. عرضه و تقاضا گاهی در شکل خردخود یعنی رابطهای که شما با یک فروشگاه محلی دارید قابل تجزیه و تحلیل است و زمانی نیز عرضه کل یا تقاضای کل مورد بحث است به

درباره‌ی parham84