شهید عشق

چــــو يــــاد روي تـــو کردم ، دلـــم قرار ندارد

دلـــــم هــــواي مـــي و سيــــر لاله زار ندارد


بيا ز پـــــرده برون اي مــــه دو هفته که ديگر

گــــداي گــوشــــه نشيــــن تـاب انتظار ندارد


چــــرا قضــــا و قـــدر شـــادکاميــــم نپسندد

متــــاع خـــوشــدليــــم از چــه روزگار ندارد؟


خبــــر چـــــرا بــه من از يــــــار دلنــــواز نيايد

اثـــر چـــــرا به دلــم نغمــه ي سه تار ندارد؟


ربوده اي دل و دينـــم به يک اشـاره ي ابرو

مگـو که آهـــوي چشمم چــــرا شکار ندارد؟


به پاي او چو نشستم صبا به مرحمتم گفت

کــه گل ز راه محبّـــت نظــــر به خـــار ندارد


نشان گـــور غريبم لـواي لاله ي صحراست

شهيــد عشــــق تو شمعي سر مزار ندارد


به بـــوستـان مبريدم از اين خرابه که ديگر

دلـــم هــــواي مــي و سيـر لاله زار ندارد.

درباره‌ی