خماری مرا کشت

*غزلي از 33 سال پيش:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

نکويان به مـــــا نـــــازهـــا مي فروشند

نيـــــــــــازي نداريم مـــــــا مي فروشند


نخواهيم از ايشان که زهري است قاتل

به لب گــــر چـــه آب بقـــا مي فروشند


نصيبم نبـــاشـــــد بــه جـــز تيره بختي

متـــاع سعـــادت کجـــــا مي فروشند؟


بپــــــرهيـــــــز از خيــــــل زاهـدنمايان

که اينان به منبـــــر ريــــا مي فروشند


ز ظاهــــر صلاحـــان بپرسيد ايـــن راز

خـــــدا را به خـرمـا چرا مي فروشند؟


نگردم من از دشمنـــان رنجـــه هرگز

که نفرين بـه جلد دعـــا مي فروشند


مرا شکــــوه از دوستـــان است زيرا

بـــه بيگانگان آشنــــــا مي فروشند


قضـــا و قـــدر همچو خرمافروشان

ندانـم چــــرا جنس را مي فروشند


ز هـم تلـخ و شيـرين اين زندگي را

به تـزويـــر کرده جـدا مي فروشند


بـــه نالايقـان داده شيـــرين ارزان

به ما تلخ بيش از بها مي فروشند


خمــاري مرا کشت ، ياران بگوييد

مي مـردافکن کجا مي فروشند؟

درباره‌ی