سخن سبز

تــــا هست بــه گلزار تغـــــزّل سخنم سبز

هـــر چنـد خــــزان آمــــده ، انگار منم سبز


دل در گـرو سبــــزه رخــــي دارم و ريـــزد

هــر واژه ي گفتــــار،بــــرون از دهنم سبز


بـا خنـده ي نرمش که نکوتر ز نسيم است

چون شاخه ي پر برگ اقاقيست تنم سبز


منصـــورم و بـا بــانـگ اناالحق زدنـم شاد

يعقـــوبـــم و با بـــوي خوش پيرهنم سبز


من عاشق سبزم ، به شما تا که بسازيد

يــاران!پسِ مـــردن ز محبّت کفنـــم سبز.

درباره‌ی