سرقت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی!

به نام خدا و براي خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

دولت حسن روحاني در يک اقدام گازانبري در شب ميلاد پيامبر مهرباني مردم را قورباغه‌پز کرد، بدينصورت که اولا بنزين را سهميه بندي و افزايش قيمت داد و ثانيا، از طرح کمک هزينه دولت به مردم هم رونمايي کرد!

در اين رابطه بايد گفت؛ اگر يک خانواده 2 نفره در ماه 2 باک بنزين(120 ليتر) بر اساس قيمت دولتي يعني 1500 و آزاد 3000 تومان مصرف کند، مبلغ آن 270 هزار تومان مي‌شود.

حالا دولت، منت بر سر مردم نهاده و مي‌گويد؛ علاوه بر يارانه 45500 تومان، مبلغ 105000 تومان کمک هزينه هم پرداخت مي‌نمايد که مجموع آن در ماه 196 هزار تومان براي خانواده 2 نفره است.

توجه، توجه! اگر مبلغ 196 هزار تومان بارانه نقدي و کمک هزينه 105 هزار توماني دولت را از مبلغ 270 هزار تومان هزينه 2 باک بنزين منها نمائيم، تازه متوجه مي‌شويم، که دولت، علاوه بر سرقت يارانه 45500 توماني، مبلغ 74 هزار تومان ديگر از جيبمان دزديده!اما با تدبير انگليسي و آمريکايي، مي‌گويد؛ در حال پرداخت کمک هزينه به 60 ميليون ايراني هستم.

آيا مردم متوجه علت شلوغ بازي و سخنان ضدانقلابي حسن روحاني در چند روز گذشته شدند؟! عزيزي نوشته بود، که خبر حسن روحاني مبني بر کشف ميدان بزرگ نفتي، همان جيب مردم بوده، که از امروز مورد دستبرد قرار گرفته است!

والسلام

 

درباره‌ی