مردم چوب اعتماد به اعتدالیون را خوردند!

به نام خدا و براي خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

در رابطه با طرح افزايش قيمت بنزين و فتنه آبان 98 نکات مبهمي وجود دارد، که دولت از پاسخ به آن امتناع مي ورزد!

دولت بايد پاسخ دهد، که چرا برخي از وزرا، نمايندگان مجلس، استانداران از اجرا اين طرح بي اطلاع بوده، اما سلطنت طلبان، منافقين و اراذل و اوباش مطلع و آماده عمليات براي کشتار مردم و نيروهاي انتظامي و آتش افروزي گسترده بودند؟!

براي پاسخ به سئوال فوق، بايد گفت: خبر دقيق تصويب و زمان اجرا نابخردانه طرح افزايش قيمت بنزين، از سوي کدام يک از کارشناسان مربوطه، يا معاونين و مديران دفتر رئيس جمهور به اطلاع سلطنت طلبان، منافقين و اراذل و اوباش رسيده است؟!

با توجه به سابقه سوء رئيس جمهور، برخي از معاونين و وزرا او در زمينه سازي نفوذ جاسوسان سازمان سياي آمريکا، در مراکز مهم و حساس کشور، لذا دولت ليبرال غربزده حسن روحاني، اولين متهم در اطلاع رساني به سلطنت طلبان، منافقين، اراذل و اوباش است، که نهادهاي امنيتي بايد به جراحي عميق آن بپردازند.


والسلام          

درباره‌ی