حال این نسل چنین است

فتنه بر روي زمين است بيا

دل عشاق غمين است بيا

غم ما زحمت خويش و غم تو رنج بشر

حال اين نسل چنين است بيا

با که گويم ز غم دوري تو

با دل خويش که حزين است بيا

آهوي وحشي من در پي تو

گرگ فتنه به کمين است بيا

آدمي گم شده است در پي خود

لحظه هاي واپسين است بيا

گر نيايي به کدام سوي رويم

همه سو ظلمت و کين است بيا

آسمان تيره و تار است بيا

فتنه بر روي زمين است بيا

رهبرم منتظر مقدم تو

رهبر من که امين است بيا

درباره‌ی