ادعای کذب

من ميان تمام شاعرها، شيوه و رسم جالبي دارم
از براي سرودن هر شعر سبك خاصي و قالبي دارم

  نكته هايي ظريف تر از مو از براي عوام مي گويم
از براي خواص هم گاهي نكته ها و مطالبي دارم

هست در بايگاني مغزم بي نهايت كلام ناگفته
بي نهايت كلام ناگفته از غم يار غايبي دارم

همه شب وصف يار مي گويم، شرح زلف نگار مي گويم
در خيال خودم كنار نگار، تا سحرگه عجب شبي دارم

ذكر روز و شبم علي(ع) علي(ع) است ،شيعه ي حيدرم خدا را شكر
تاج فخر است بر سر من شكر، كه چنين دين و مذهبي دارم

چارده نور روشني بخش راه شيعه به سوي الله است
راه من روشن است و نوراني، ماه و خورشيد و كوكبي دارم

مكتبم مكتب خداجويي، مذهبم  مذهب علي(ع) گويي
پرم از باور و شعور و يقين كه چنين عشق و مكتبي دارم

كوله بار گنه به دوش اما، خويش را شيعه علي(ع) خواندم
از همين ادعاي من پيداست،ادعاهاي كاذبي دارم

درباره‌ی