شیعه یعنی

شيعه يعني  پيرو راه علي                   جان فداي راه قرآن ونبي

شيعه يعني همنوايي با يتيم                 مهرباني  با فقير وبااسير

درجوانمردي رشادت بي نظير           بهر بيت المال باشد سختگير

شيعه سرشارست ازعشق واميد      هرکجا باشد بود رويش سپيد

از،ستم از جور بيزارست او               با ستمگر مرد پيکار است او

شيعه يعني روح ايثار و وفا             قلب او آيينه ي صلح    وصفا   

درجهاد نفس از عالم سر است        با دل وجان عاشق پيغمبر است 

شيعه  اهل پاکدستي همدلي              سخت بيزار است او از کاهلي  

شيعه در نظم وعبادت در نماز          اهل ايثار وشهادت سوز وساز،

شيعه يعني در عمل کوشا شدن          قطره اي سرشار از دريا  شدن 

شيعه دارد در سرش عشق خدا          از خدا    يکدم نگردد او    جدا  

شيعه  بيزار است از رنگ وريا          گوش جانش مست از قالوا بلي 

در عبادت طاعت از پروردگا ر            کار خير وخلق نيکش  ماندگار   

شيعه يعني پيرو    زهرا شدن            همچو زهرا ذوب در مولي شدن 

شيعه يعني  همنوايي  با حسين          زينبي گشتن       فدايي حسين    

 

صديقه اژه اي     شيداي اصفهاني 

درباره‌ی