نکته های ناب

اين چكامه شرح حال مومن است
شرح و تفسير كمال مومن است

گويمت من نكته هايي ناب را
نكته هايي نادر و كمياب را

گر كه مطلوبت ولايي بودن است
بنده ي خاص و خدايي بودن است

گوش كن اين نكته هاي ناب را
مو به مو اجرا كن اين آداب را

كن لباس زهد و تقوا را به تن
با شجاعت رو به جنگ اهرمن

با توكل بر خداوند رحيم
خويش را در رحمت حق كن سهيم

چشم بگشا تا بيابي معرفت
كن انابه با اميد مغفرت

غم مخور زيرا كه رب العالمين
مي دهد مزد تلاش مومنين

متقي باش و خدا را ياد كن
نام حق را روز و شب فرياد كن

قلب خود را پر كن از نور يقين
تا شوي محبوب رب العالمين

با اطاعت از خداوند و رسول(ص)
شرط و عهد بندگي بنما قبول

با تشكر از خداي بي نياز
كن اقامه صبح و ظهر و شب نماز

هر كسي ايمانش آگاهانه شد
او حكيم و بخرد و فرزانه شد

نيست در تقليد ايمان هيچ سود
بار خر گر هست قران هيچ سود

چون اولوالالباب حق را ياد كن
خانه ي دل را بيا آباد كن

گر كه مي جويي تو جنات نعيم
ره مپو الا طريق مستقيم

گر  كه پر سوي سعادت مي زني
گام در راه هدايت مي زني

پرده هاي جهل را زايل نما
 نور حق را در دلت كامل نما

با تبري از همه خناس ها
مي رهان خود را تو از وسواس ها

ايمن از هر فتنه و هر اضطراب
رفت بايد راه ايمان و صواب

رمز پيروزي نمايم بر تو فاش
باش دائم در پي سعي و تلاش

باش پيوسته به حق اميد وار
دست از درگاه يزدان بر مدار

چون كه هستي كوچك و خرد و حقير
تكيه گاهي امن خواهي در مسير

آرزو داري كه باشي رستگار
باش پس بر لطف حق اميدوار

دشمنان تو همه خوار زبون
جمله در قعر جهنم سرنگون

با گذر از مشكلات بي شمار
عاقبت گردي فلاح و رستگار

هر كه در دنيا رود راه صواب
گيرد از حق اجر و مزد بي حساب

يار هم هستند ايمان و عمل
بي عمل ايمان ما دارد خلل

عبد اگر باشي خدا از تو رضاست
بي عبوديت عبادت ها فناست

نور مي جويي اگر در شام تار
يا اگر مي ترسي از نيران و نار

طالب امني و اطمينان اگر
فكر آسايش اگر داري به سر

كن منور دل تو با نور يقين
تا بگيري از خدا صد آفرين

درباره‌ی