برنامه های هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برترفوتبال بانوان اعلام شد

 عکس برنامه هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.

بخش ورزش بانوان مجله خبری ورزشی اسپورت‌استار


به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل از روز شنبه ۷ تا ۲۵ دی ۹۸  است.

 برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دوازدهم
جمعه ۲۰ دی ۹۸
سینا بوشهر- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی بندر انزلی
شهرداری سیرجان - همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
ذوب آهن اصفهان - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر 
آویسا خوزستان - نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز
وچان کردستان - فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  ملک نیا سنندج

هفته سیزدهم
جمعه ۲۷ دی ۹۸
شهرداری بم – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فجر بم
فولاد مبارکه سپاهان - ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه
نماینده البرز - شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج
پالایش گاز ایلام- وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عدالت ایلام
همیاری آ. غربی - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  خانه جوان ارومیه
زاگرس شیراز - آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  حافظیه شیراز

هفته چهاردهم

جمعه ۴ بهمن ۹۸
سینا بوشهر- فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی - وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندر انزلی
آویسا خوزستان - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز
شهرداری سیرجان- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
همیاری آ. غربی - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  خانه جوان ارومیه
ذوب آهن اصفهان - - نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر

هفته پانزدهم
جمعه یازده بهمن ۹۸
وچان کردستان- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  ملک نیا سنندج
پالایش گاز ایلام- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  عدالت ایلام
شهرداری بم – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فجر بم
نماینده البرز - همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج
زاگرس شیراز - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  حافظیه شیراز
فولاد مبارکه سپاهان - آویسا خوزستان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه  صفائیه مبارکه

هفته شانزدهم
جمعه ۱۸ بهمن ۹۸
سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
ذوب آهن اصفهان - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  فولادشهر فولادشهر 
شهرداری سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی سیرجان
نماینده البرز - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  شریعتی کرج
آویسا خوزستان - وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه  تختی اهواز
همیاری آ. غربی - زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه

هفته هفدهم
جمعه ۲۵ بهمن ۹۸
پالایش گاز ایلام - سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام
ملوان بندر انزلی - آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی
شهرداری بم – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم
وچان کردستان - شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج
زاگرس شیراز - نماینده البرز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز
فولاد مبارکه سپاهان - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه

هفته هجدهم
جمعه ۲ اسفند ۹۸
آویسا خوزستان - سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز
شهرداری سیرجان - ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر سیرجان
نماینده البرز - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج
ذوب آهن اصفهان - وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر 
همیاری آ. غربی - فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه
زاگرس شیراز - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز

هفته نوزدهم
جمعه ۹ اسفند ۹۸
سینا بوشهر - شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی
شهرداری بم – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم
وچان کردستان - همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج
پالایش گاز ایلام - آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام
فولاد مبارکه سپاهان - نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه

هفته بیستم
جمعه ۱۶ اسفند ۹۸
سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر 
ذوب آهن اصفهان - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه
شهرداری سیرجان - فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم
نماینده البرز - پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز
آویسا خوزستان - وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج
همیاری آ. غربی - زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز

هفته بیست و یکم
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸
سینا بوشهر- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
ملوان بندر انزلی - نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی بندرانزلی
شهرداری سیرجان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی سیرجان
وچان کردستان - زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   ملک نیا سنندج
فولاد مبارکه سپاهان - شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   صفائیه مبارکه
آویسا خوزستان - ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   تختی اهواز

هفته بیست و دوم
دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸
نماینده البرز- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   شریعتی کرج
زاگرس شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   حافظیه شیراز
شهرداری بم -وچان کردستان  – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فجر بم
ذوب آهن اصفهان - شهرداری سیرجان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   فولادشهر فولادشهر 
پالایش گاز ایلام- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه   عدالت ایلام
همیاری آ. غربی - آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه   خانه جوان ارومیه


انتهـــــــــــــــــــــــــای پیــــــــــــــــــــــــــام

درباره‌ی abdolnabi solimani