انسان کفور

مابرانگيزيم بهرامت رسولي

عبدحق شوزطاغوت بريميني

بعدظلمي گربه هجرت برخداشي

حسن دنيااجراخري اکبري شي

آنکه صبرش باتوکل برخداگشت

قول اوهم باچوکن پس دريکون گشت

نازلش کرديم بسويت ذکرخودرا

تاکه برمردم بيان برآنچه نازل کرده اورا

مي کنندسجده خداراآنچه باشد

درسماودرزمين ازهمه جنبنده باشد

وزملائک مثل ديگرسجده باشدبي تکبر

خوف رب دارندعمل دارنداوامر

گفته حق هرگزنگيرشرک ودوتائي

آلهت باشديکي گرنگته خواهي

هرچه باشددرسماودرزمينش 

ملک اوست ازغيراوخودوارهينش 

نيست شمارانعمتي ازغيرباري

چون بلايي هم رسيدسويش شتابي

هرزمان کشف ضرگرددشمارا

فرقه اي شرک آورندهم رب خودرا

اين همه نعمت که داديم بازگردندکافر

درتمتع مي شوندآينده خاطر

قدسيان ازچه گويي ازکه گويي

عبدحق باش وزطاغوت برکوهي

 

درباره‌ی