کد خبر: 1395تاریخ انتشار : 13:10:00 - سه‌شنبه 7 ژانویه 2020

خالق رحیم

خلق انسان کرده است ازنطفه ای
اوخصیم آشکاراست این سری
خلق انعامی نموددرکویتان
پشمشان ونفعشان وگوشتشان
برشماباشدجمالش وقت رفت وآمدن
حمل بارت می کندراحت نفس آمدن
رب ماباشدچنین هم رئوف است ورحیم
نیست خدائی غیراوقصدراه است وعلیم
آب باردازسمائ هم شرابی پرجمی…

خالق رحیم

خلق انسان کرده است ازنطفه اي

اوخصيم آشکاراست اين سري

خلق انعامي نموددرکويتان

پشمشان ونفعشان وگوشتشان

برشماباشدجمالش وقت رفت وآمدن

حمل بارت مي کندراحت نفس آمدن

رب ماباشدچنين هم رئوف است ورحيم

نيست خدائي غيراوقصدراه است وعليم

آب باردازسمائ هم شرابي پرجميل

هم شجرهم زرع هم ززيتون ونخيل

هم زاعناب وزکل ثمرات شدآيه ها

بهرقومي که تفکرمي کندبااين بها

کرده تسخيرشماهم شب وهم روز وهم شمس وقمر

هم نجوم آسمان شدمسخرپرگهر

آنچه باشددرزمين رنگهادراختلاف 

سخردريارانمودلحم وحليه شدکفاف

گوشت تازه خواستن زيوري آراستن

کشتي اش بيني درآن فضل وشکري خواستن

کوههاورودهاراههابيني دران

ازعلامتهاي نجم درهدايت پرتوان

نعمتش باشدفزون درشمردن ناتوان

اين چنين باشدخداهم غفورومهربان

قدسيان گوشت بيارعالم جهروخفي است

اين الهي واحداست خالق است وراشديست

نظرات بسته شده است.