خالق رحیم

خلق انسان کرده است ازنطفه اي

اوخصيم آشکاراست اين سري

خلق انعامي نموددرکويتان

پشمشان ونفعشان وگوشتشان

برشماباشدجمالش وقت رفت وآمدن

حمل بارت مي کندراحت نفس آمدن

رب ماباشدچنين هم رئوف است ورحيم

نيست خدائي غيراوقصدراه است وعليم

آب باردازسمائ هم شرابي پرجميل

هم شجرهم زرع هم ززيتون ونخيل

هم زاعناب وزکل ثمرات شدآيه ها

بهرقومي که تفکرمي کندبااين بها

کرده تسخيرشماهم شب وهم روز وهم شمس وقمر

هم نجوم آسمان شدمسخرپرگهر

آنچه باشددرزمين رنگهادراختلاف 

سخردريارانمودلحم وحليه شدکفاف

گوشت تازه خواستن زيوري آراستن

کشتي اش بيني درآن فضل وشکري خواستن

کوههاورودهاراههابيني دران

ازعلامتهاي نجم درهدايت پرتوان

نعمتش باشدفزون درشمردن ناتوان

اين چنين باشدخداهم غفورومهربان

قدسيان گوشت بيارعالم جهروخفي است

اين الهي واحداست خالق است وراشديست

درباره‌ی