جهاد کشاورزی فارس، کانون‌های بحران خطر آتش‌سوزی را پتانسل‌یابی کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با کمک سنجش از راه دور (GIS)، طرح پتانسیل یابی کانون های بحرانی خطر آتش‌سوزی در این استان از سال 1395 در حال پیگیری بوده و دستورالعمل اجرایی برای کل استان تهیه شده است.

جهاد کشاورزی فارس، کانون‌های بحران خطر آتش‌سوزی را پتانسل‌یابی کرد

مکان نیوز - به گزارش خبرنگار ایانا در استان فارس، محمد مهدی قاسمی تصریح کرد: این طرح بر اساس مدل های تصمیم گیری گروهی انجام شده و در گام اول به کمک سنجش از دور مهمترین پارامترهای کلیدی در ایجاد آتش استخراج شد.

وی یادآورشد: اکثر گیاهان در مراتع ما یک ساله است که با بارندگی مناسب رشد کرده و خشک شده و بسیار مستعد آتش‌سوزی می‌شوند به طوری که یک جرقه کوچک از حرارت زمین منجر به آتش سوزی می شود.

قاسمی با اشاره به اینکه دمای سطح زمین یک پارامتر خیلی مهم در ایجاد آتش است، افزود: به کمک تصاویر حرارتی به راحتی می توان دمای سطح زمین را در مناطق مختلف در زمان‌های مختلف استخراج کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: پتانسل یابی کانون های بحران خطر آتش سوزی ،  نزدیک به 22 شامل پارامترهای فاصله‌ای مانند فاصله از راه، فاصله از مناطق مسکونی و فاصله از رودخانه؛ پارامترهای فیزیوگرافی مانند ارتفاع منطقه، شیب منطقه و جهت باد ؛ پارامترهای اقلیمی مانند دما و رطوبت هوا، میزان بارش و سایر پارامترهای خاکشناسی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: معیارهای مذکور در مدل های تصمیم گیری گروهی تحلیل، وزن معیارها مشخص و یک لایه کانون های بحرانی خطر آتش استخراج شد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل مذکور برای استان فارس تهیه شده است، ابراز کرد: به منظور بررسی دقت، در یک شهرستان به عنوان پایلوت طرح این کار اجرا و نتایج آن با آتش سوزی‌های اتفاق افتاده در دو سال اخیر منطقه مقایسه شد. بررسی نتایج با جانمایی روی نقشه نهایی نشان داد که پردازش انجام شده از دقت قابل قبولی برخوردار است.

قاسمی اظهار کرد: با پتانسل یابی کانون های بحران خطر آتش سوزی و پیش بینی زمان آتش سوزی به دنبال مدیریت ریسک هستیم.

فارس پیشرو در تعیین سطوح زیر کشت محصولات استراتژیک با کمک (GIS)

قاسمی گفت: با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و به کمک سنجش از راه دور(GIS)  سطح زیر کشت محصولات استراتژیک با یک دقت قابل قبول در هر سال زراعی تعیین می شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم در سه سال متوالی، برنج 5 سال و کلزا سال اخیر به این روش پایش شد .

ادامه مطلب

درباره‌ی