کد خبر: 2036تاریخ انتشار : 15:21:00 - شنبه 18 ژانویه 2020

نام من عشق است

نام من عشق است و ،
کارم عاشقی …
صدها فتنه برپاکرد ،
این عاشقی …
نیمه های شب ،
شاهد بود ماه نقره ای …
جلو گاه هم بود ،
زآن شبهای عاشقی …
اندرونهِ کعبه دل ،
جا خوش کردبود …
آه سری در میخانه ها داشت ،
این عاشقی …
غم چرا ؟ ،
ترس ونا …

نام من عشق است

نام من عشق است و ،

کارم عاشقي ...

صدها فتنه برپاکرد ،

اين عاشقي ...

نيمه هاي شب ،

شاهد بود ماه نقره اي ...

جلو گاه هم بود ،

زآن شبهاي عاشقي ...

اندرونهِ کعبه دل ،

جا خوش کردبود ...

آه سري در ميخانه ها داشت ،

اين عاشقي ...

غم چرا ؟ ،

ترس ونا اميدي نبود ...

اندرونه سينه ام ،

جا خوش کردعاشقي ...

عاشقي ديدم ،

دست در دامان عشق ...

ديده را از اشک ،

دريا کرد بود ...

حيله ها کرد و ،

شررافروزي ...

باچنين وصفي ،

خطرها کرد بود ...

درخورخودهرعاشق ،

تقلا مي کند ...

اين چه غوغايست که عشق ،

برپا کرد بود ...

غ..ر..آ

نظرات بسته شده است.