کد خبر: 1983تاریخ انتشار : 12:04:00 - یکشنبه 19 ژانویه 2020

بایّ ذنب قتلت؟

صدو هفتاد و شش کبوتر عشقکه در آن شامگاه کشتــه شدنددر پنـــاه خــــدا اگــــر بـــودنـــدز چه رو بی پنــاه کشته شدند؟آه  از آن نخبـــگان کــاردرســتکه به یک اشتباه کشته شدندبـــامـــداد شبــانگـــه شومیکان جـــوانان ماه کشته شدندیــــادم ایـــن آی…

بایّ ذنب قتلت؟


صدو هفتاد و شش کبوتر عشق
که در آن شامگاه کشتــه شدند

در پنـــاه خــــدا اگــــر بـــودنـــد
ز چه رو بي پنــاه کشته شدند؟

آه  از آن نخبـــگان کــاردرســت
که به يک اشتباه کشته شدند

بـــامـــداد شبــانگـــه شومي
کان جـــوانان ماه کشته شدند

يــــادم ايـــن آيــه آمد از قرآن:
به کدامين گنــاه کشته شدند؟

نظرات بسته شده است.