کد خبر: 1991تاریخ انتشار : 11:49:00 - یکشنبه 19 ژانویه 2020

جلوه‌ی گلشن

 
وای اگر شاعر زمانی از غزل گفتن بیفتداتّفاقی ناگوار است این اگر بر من بیفتد
زندگی خالی چو باشد از هنر ،پوچ است و واهیحیف این بازار اگر از جلوه? گلشن بیفتد
سیب سرخ عشق را باید گرفت از دست ناکسسایه? دولت مبادا بر سر دشمن بیفتد
بانگ یأس و نا امیدی د…

جلوه‌ی گلشن

 

واي اگر شاعر زماني از غزل گفتن بيفتد
اتّفاقي ناگوار است اين اگر بر من بيفتد

زندگي خالي چو باشد از هنر ،پوچ است و واهي
حيف اين بازار اگر از جلوه? گلشن بيفتد

سيب سرخ عشق را بايد گرفت از دست ناکس
سايه? دولت مبادا بر سر دشمن بيفتد

بانگ يأس و نا اميدي دارد از پي نا مرادي
کاش جغد شوم اين آبادي از شيون بيفتد

مي کشد ايمان چندين ساله? مردم به آتش
گر نگين حکمراني دست اهريمن بيفتد

واسع از محصول عمرت تا تواني توشه اي گير
صاعقه شايد گذارش سوي اين خرمن بيفتد

#سيد_علي_کهنگي دي 1398
sayedalikahangi@

 

نظرات بسته شده است.