کد خبر: 2001تاریخ انتشار : 11:37:00 - یکشنبه 19 ژانویه 2020

سردار خوبی ها

ای تو سردار همه خوبی هاهمه جا یار همه خوبی هاقاسمت نام ودلت بیدار استقاسم جنّت ونارت یار استنیروی قدس سپاه ازتورسیدبه جهانی همه سرشارامیدبرتو اطلاق «شهید زنده» ستکه بسی معتبر و ارزنده ستشاهد قدرت فرماندهی اترزم و اندیشه و هم آگهی اتلشکر فات…

سردار خوبی ها


اي تو سردار همه خوبي ها
همه جا يار همه خوبي ها

قاسمت نام ودلت بيدار است
قاسم جنّت ونارت يار است

نيروي قدس سپاه ازتورسيد
به جهاني همه سرشاراميد

برتو اطلاق «شهيد زنده» ست
که بسي معتبر و ارزنده ست

شاهد قدرت فرماندهي ات
رزم و انديشه و هم آگهي ات

لشکر فاتح ثارالله است
که به ميدان رشادت ماه است

خاک «رابر» که تورا پرورده
فخر برنام شريفت کرده

چه به سوريه چه درخاک عراق
لرزد از جلوه ي نام تو نفاق

تا که فرمان تو جاري شده است
داعش از بيم فراري شده است...

دوش درحلقه ي صاحب نظران
گذران بودم واز دل نگران

ديدم آنجا همه گويند مدام
نه به اکراه که باشوق تمام

هست سردار سليماني ما
فخر کرماني و ايراني ما

اوکه سردار رشيد وطن است
افتخار همه ي مرد و زن است

بازوي رهبري و  يار نظام
که سرافراز از او شد اسلام

دل من نيز که مشتاقش بود
گفت با شعر به  سردار درود
***
قهرمانا! خبر امروز رسيد
که شدي عاقبت کار شهيد

گر شهادت نه تورا بود نصيب
بود اي  شير سرافراز  عجيب

رفتي اما همه جا نام توهست
دل خوبان همه در دام تو هست

با شهادت تو رسيدي به مراد
ياد و نامت نرود هيچ ز ياد

تو به خيل شهدا پيوستي
ليک در ياد و دل ما هستي

تا که افلاک و زمين است به سير
اي که بودي همه جا باعث خير

رسد از مردم آزاده پيام
بر تو اي زنده ي جاويد سلام.

نظرات بسته شده است.