کد خبر: 2657تاریخ انتشار : 12:01:00 - شنبه 25 ژانویه 2020

سروری

تا ســــــروری در دست بد و لنده غر افتاد دزد از در و دیــــوار به شهـر و گذر افتاد ملت ز پـیء دارو و جـــــا و غــــم روزی دولت به غـــم جیب خود و گنج و زر افتاد از هرسو صدای بم و هاوان و تفنگ است بابــــا و نـــوه هــر دو میــــان شــــرر افتاد وجد…

سروری

  تا ســــــروري در دست بد و لنده غر افتاد دزد از در و ديــــوار به شهـر و گذر افتاد ملت ز پـيء دارو و جـــــا و غــــم روزي دولت به غـــم جيب خود و گنج و زر افتاد از هرسو صداي بم و هاوان و تفنگ است بابــــا و نـــوه هــر دو ميــــان شــــرر افتاد وجدان شده موميايي وغيرت زده در خواب همــــت که ز بــــــازو و ز مّـــد نظر افتاد ناکامي صد در صدي فخـــرست و مباهات رســــــوايي بيـــن المــــللي معتبــــــر افتاد يک لقمه گک نان خنک هم به گدايي ست دريـــــوزه و دارا نگــــري در بـــــدر افتاد دانشـــــورِ دوران شده بيچــــــاره و ولگرد در مسنـــد فــــــرزيني جهـــــول پکر افتاد در مادر و دختر که دگر عاطفه اي نيست ديــــــدم که پسر نيـــــــز به جان پدر افتاد يک دم نتـــــوان يک دم راحت زدن اينجا حلقوم عمــــر در دمي تيــــغ و تبـــر افتاد از هرچه بگويم به خدا شـــــرم بيان است از بس کـــه بد انديشي ميــــــان بشر افتاد محمود دگر صلح و ترقي همه لاف است در کشــورِ که حاکمش از پشت خر افتاد --------------------------------------- بامداد دوشنبه 30 جدي 1398 خورشيدي که برابر ميشود به 20 جنوري 2020 ترسايي سرودم احمد محمود امپراطور


تا ســــــروري در دست بد و لنده غر افتاد

دزد از در و ديــــوار به شهـر و گذر افتاد

ملت ز پـيء دارو و جـــــا و غــــم روزي

دولت به غـــم جيب خود و گنج و زر افتاد

از هرسو صداي بم و هاوان و تفنگ است

بابــــا و نـــوه هــر دو ميــــان شــــرر افتاد

وجدان شده موميايي وغيرت زده در خواب

همــــت که ز بــــــازو و ز مّـــد نظر افتاد

ناکامي صد در صدي فخـــرست و مباهات

رســــــوايي بيـــن المــــللي معتبــــــر افتاد

يک لقمه گک نان خنک هم به گدايي ست

دريـــــوزه و دارا نگــــري در بـــــدر افتاد

دانشـــــورِ دوران شده بيچــــــاره و ولگرد

در مسنـــد فــــــرزيني جهـــــول پکر افتاد

در مادر و دختر که دگر عاطفه اي نيست

ديــــــدم که پسر نيـــــــز به جان پدر افتاد

يک دم نتـــــوان يک دم راحت زدن اينجا

حلقوم عمــــر در دمي تيــــغ و تبـــر افتاد

از هرچه بگويم به خدا شـــــرم بيان است

از بس کـــه بد انديشي ميــــــان بشر افتاد

محمود دگر صلح و ترقي همه لاف است

در کشــورِ که حاکمش از پشت خر افتاد

---------------------------------------

بامداد دوشنبه 30 جدي 1398 خورشيدي

که برابر ميشود به 20 جنوري 2020 ترسايي

سرودم

احمد محمود امپراطور

نظرات بسته شده است.