کد خبر: 2655تاریخ انتشار : 12:02:00 - شنبه 25 ژانویه 2020

موج جنون

 
بر نظر بازان عالم فتنه های خام کردآنکه زهر بد گمانی بهرشان در جام کرد
با ریا کاری نخواهد برد راه خود به پیشهر که از روی تظاهر خلق را اطعام کرد
الطفاتی زیر چشمی دیو را سازد پریاین هنر را یار ما در اوّلین اقدام کرد
در سرم موج جنون می بست نقش کوه و…

موج جنون

 

بر نظر بازان عالم فتنه هاي خام کرد
آنکه زهر بد گماني بهرشان در جام کرد

با ريا کاري نخواهد برد راه خود به پيش
هر که از روي تظاهر خلق را اطعام کرد

الطفاتي زير چشمي ديو را سازد پري
اين هنر را يار ما در اوّلين اقدام کرد

در سرم موج جنون مي بست نقش کوه و دشت
شورش آشفته ام را ناز او آرام کرد

عشق در چشمان مستش موج مي زد چون نسيم
گر نگاهي از محبّت بر من بي نام کرد

غنچه تا لبخند زد جا در دل بلبل گرفت
مرغ وحشي را توان با يک تبسّم رام کرد

هر که از سرکوب احساسات واسع دم زند
در مسير زندگاني خويش را نا کام کرد

#سيد_علي_کهنگي دي 1398
sayedalikahangi@

 

نظرات بسته شده است.