کد خبر: 3064تاریخ انتشار : 15:06:00 - شنبه 1 فوریه 2020

درس انشاء

از درس انشـــــایــــــم گــــرفتــــم
یک بــــار دیگـــر نمـــــره ی بیست
آمـــوزگــارم رو بــــه مــــن گفـــت:
انشــــای تــــو بسیـــار عالیســت
***
مــوضــــوع انشـــای من این بود:
شــــادی بــــرای کـودکـان است
لبخنــــــد را زآنــــــان نگیـــری…

درس انشاء

از درس انشـــــايــــــم گــــرفتــــم

يک بــــار ديگـــر نمـــــره ي بيست

آمـــوزگــارم رو بــــه مــــن گفـــت:

انشــــاي تــــو بسيـــار عاليســت

***

مــوضــــوع انشـــاي من اين بود:

شــــادي بــــراي کـودکـان است

لبخنــــــد را زآنــــــان نگيـــريـــــد

چـــون آشنــــاي کـودکـان است

***

در متــــن انشــايـــم نــوشتـــم:

مـــادر ، پـــدر ، مـــا سـرفرازيـم

بــــا درس خـوانــدن مي توانيم

آينـــده ي خــــود را بســـازيــم

***

وقتي شما در خــانـــه هستيد

خوب و صميمي ، پاک و ساده

در چشم ما مثل بهشت است

کانــــون گـــــرم خــانـــــواده

***

مــــادر ، پـدر ، اي بهترين هـا

در مهــربــانــــي بـي نظيريد

پشــت و پنــاه مــا بمــانيـــد

لبخنــــد را از مــــــا نگيــريــد

***

در متــــن بـــاغ زنـــدگانـــي

مـــا غنچــه هـــاي نوبهاريم

اي بـــــاغبـــانــــان بهشتي

خيلي شما را دوست داريم.
نظرات بسته شده است.