کد خبر: 4467تاریخ انتشار : 15:32:00 - شنبه 29 فوریه 2020

قافله‌ی اشک

امشب که تورا با سخن عشق سری نیست
   
جز قافله ی اشک   مرا    همسفری نیست

جویای  خبر هستی  و  بگذار     بگــویم
  
جز  سوختن و  ساختن اینجا  خبری نی…

قافله‌ی اشک

امشب که تورا با سخن عشق سري نيست

   

جز قافله ي اشک   مرا    همسفري نيست


جوياي  خبر هستي  و  بگذار     بگــويم

  

جز  سوختن و  ساختن اينجا  خبري نيست


  

پروانه ي دردم که به ماتمکده  امشب

  

از موهبت شمع  مرا   جز شرري  نيست


  

جامم دل و خونم مي و دردم شده  ساقـي

  

در  ميکده ي سينه   بساط  دگري نيست


امشب شب تاريک فراق است که بر آن


ماتمزده را   چشم   اميد   سحري نيست


پرواز کم طاير طبعم ز شراب است


آن هم که نباشد دگرم بال و پري نيست.


نظرات بسته شده است.