کد خبر: 5176تاریخ انتشار : 12:59:00 - یکشنبه 15 مارس 2020

سرود بهاران

باز آمد نوبهار ، مشک بیز و مشکبارشد هویدا در چمن ، لاله چون رخسار یاربامدادان از نسیم ، تا دلم وا می شودعشق با صدها زبان ، باز گویا می شودمی دهد پندم که باید ، در بهاران شاد باشیاز غم و رنج زمانه ، فصل گل آزاد باشیجام می برکف صفا کن ، یاد یار آشنا کندر…

سرود بهاران


باز آمد نوبهار ، مشک بيز و مشکبار
شد هويدا در چمن ، لاله چون رخسار يار
بامدادان از نسيم ، تا دلم وا مي شود
عشق با صدها زبان ، باز گويا مي شود
مي دهد پندم که بايد ، در بهاران شاد باشي
از غم و رنج زمانه ، فصل گل آزاد باشي
جام مي برکف صفا کن ، ياد يار آشنا کن
در کنار لاله رويان ، مي بنوش آباد باشي
***
باز آمد نوبهار ، مشک بيز و مشکبار
نغمه ي شادي بخوان ، با دلي آيينه وار
باد نوروزي وزان ، شهر شهر و کو به کو
با بهار از جان و دل ، همره ياران بگو:
اي بهار شادي آور ، مي زني تا حلقه بر در
مي بري از خاطر من ، رنج پاييز مکدّر
ياس وسوري ميفشاني،خنده برلب مي نشاني
جاودان اين جا بماني ، تا هزاران سال ديگر
***
باز آمد نوبهار ، مشک بيز و مشکبار
با نسيم ياد او ، ابر شو باران ببار
دامن صحرا نگر ، سبز و خرّم باز شد
بال در بال بهار ، موسم پرواز شد
گر پر پرواز داري ، با دو بال مهرباني
رو به اوج کهکشانها ، تا همان جايي که داني
جامه ي خاکي رها کن ، شور افلاکي به پا کن
با سرودي آسماني ، تا خدا هم مي تواني.

نظرات بسته شده است.