کد خبر: 5907تاریخ انتشار : 23:41:13 - یکشنبه 29 مارس 2020

دلنوشته ای با سردار دل ها به مناسبت روز پاسدار

✔️ روز شهید بهت تبریک گفتیمروز پاسداره بهت تبریک میگیم روز جانبازه بهت تبریک میگیم
حاجی جان؟
ادامه مطلب

دلنوشته ای با سردار دل ها به مناسبت روز پاسدار

✔️ روز شهید بهت تبریک گفتیم
روز پاسداره بهت تبریک میگیم
 روز جانبازه بهت تبریک میگیم

حاجی جان؟

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.

کد خبر: 5908تاریخ انتشار : 23:41:13 - یکشنبه 29 مارس 2020

دلنوشته ای با سردار دل ها به مناسبت روز پاسدار

✔️ روز شهید بهت تبریک گفتیمروز پاسداره بهت تبریک میگیم روز جانبازه بهت تبریک میگیم
حاجی جان؟
ادامه مطلب

دلنوشته ای با سردار دل ها به مناسبت روز پاسدار

✔️ روز شهید بهت تبریک گفتیم
روز پاسداره بهت تبریک میگیم
 روز جانبازه بهت تبریک میگیم

حاجی جان؟

ادامه مطلب

نظرات بسته شده است.