کد خبر: 9044تاریخ انتشار : 12:39:00 - شنبه 6 ژوئن 2020

باور

آنچه درذهنم شده آن باوراست
گاه گرددمعرفت گاه درگمراهی است
گاه کارددیگری گاه خودرشدش دهم
هرچه گویدهرکسی باوراست اندیشه ام
اشاعرمعتزل باشددوباوردرزمان
هریکی ازذهن خودجویدرهان وضدآن
ذهن اگرهمدل شودباواقعه
معرفت گرددازآنحاصل جمه
باورفردی وجمعی اصل باشددرکد…

باور

آنچه درذهنم شده آن باوراست

گاه گرددمعرفت گاه درگمراهي است

گاه کاردديگري گاه خودرشدش دهم

هرچه گويدهرکسي باوراست انديشه ام

اشاعرمعتزل باشددوباوردرزمان

هريکي ازذهن خودجويدرهان وضدآن

ذهن اگرهمدل شودباواقعه

معرفت گرددازآنحاصل جمه

باورفردي وجمعي اصل باشددرکدام

کثرت وقلت کدام اصل است مدام

فردوجمع وبيش وکم برتري باشدکدام

قدسيان اصل آن شمارواقعه گرددتمام

نظرات بسته شده است.