کد خبر: 9040تاریخ انتشار : 12:52:00 - شنبه 6 ژوئن 2020

گُل سُرخ

بهار       آمد      در     آغوش     گل سرخدل     از کف    داده   مدهوش   گل سرخشد    از…

گُل سُرخ


بهار       آمد      در     آغوش     گل سرخ
دل     از کف    داده   مدهوش   گل سرخ

شد    از     ديباي      زيباي       بهشتي
نگارين      جامه       تنپوش      گل سرخ

ز       مرواريد        شبنم         گوشواري
نسيم    آويخت     بر    گوش   گل سرخ

يد     بيضاي    حور     آورد      و    افکند
رداي      نقره       بر   دوش    گل سرخ

زمين   صحرا به صحرا ، دشت  تا  دشت
بهشت  آيين   شد  از  جوش  گل سرخ

سرود   روشن   خورشيد  عشق  است
تبسّم هاي       خاموش       گل سرخ

نواي      بلبل    شيدا    ز     سر   برد
به    هنگام   سحر   هوش    گل سرخ

نويد          لذّة     للشاربين      است
کنار      چشمه ي    نوش   گل سرخ

زيارت نامه ي    دلهاي    سبز   است
ترنّم هاي         چاووش      گل سرخ

نسيم    صبح     فروردين    خدا    را
چه  نجوا   کرد   در  گوش   گل سرخ

که      تصنيف        سپيد    آشنايي
نخواهد     شد   فراموش   گل سرخ.

نظرات بسته شده است.