کد خبر: 9106تاریخ انتشار : 11:46:00 - یکشنبه 7 ژوئن 2020

آهوی در بند

 
مگر میشود عشق بی نام تودلی که رمیده، شده رام تو
چو آهوی در بندم و نیمه جانرهایی محال است از دام تو
به بزمی که باشی تو ساقیِّ آنخوشا باده نوشیدن از جام تو
به سینه قرارش نبود، این عجبدلارام من، دل شد آرام تو
منم آن کبوتر که از چاه غمپناهم شده گوشه…

آهوی در بند

 

مگر ميشود عشق بي نام تو
دلي که رميده، شده رام تو

چو آهوي در بندم و نيمه جان
رهايي محال است از دام تو

به بزمي که باشي تو ساقيِّ آن
خوشا باده نوشيدن از جام تو

به سينه قرارش نبود، اين عجب
دلارام من، دل شد آرام تو

منم آن کبوتر که از چاه غم
پناهم شده گوشه بام تو

سري دارم و مي دهم در رهت
رسد سوي من گر که پيغام تو

اگرچه نشد کام واسع روا
الهي جهان باد بر کام تو

#سيد_علي_کهنگي فروردين 1399
sayedalikahangi@

 

نظرات بسته شده است.