کد خبر: 9098تاریخ انتشار : 12:17:00 - یکشنبه 7 ژوئن 2020

دعا

ای  که  در   دنیا  به   گرداب         غمیآرزومند      حیات               &nbs…

دعا


اي  که  در   دنيا  به   گرداب         غمي
آرزومند      حيات                    خرّمي

هم   غم   روزي   خوري هم  کارخويش
مانده اي   در    چنبر     افکار   خويش

با   دعا     مأنوس   شو  کز  غم  رهي
بر   تو  روي   آرد     نشاط  و   فرّهي

با   محمّد    گفت   در      قرآن     خدا
کاي   نبي    غافل    نماني    از   دعا

گوش   بر    صاحب  انابت     مي کنم
گر   بخوانيدم          اجابت     مي کنم

هر که   با  نور    دعا    مأنوس    شد
کي   ز   درگاه     خدا   مأيوس    شد؟

باز کن   گوش   اي    مراد      معنوي
کز  خدا   «اوفوا بعهدي»      بشنوي

گفته اي   در   عالم   ذر    چون  بلي
نيست   مقبول  ار   بگويي   لفظ  لا

در   نظر   دارد   خدا  را     گر  بشر
ذات   حق  زو  بر   نمي گيرد    نظر

گفت   ابراهيم ادهم     را          يکي
کاي   مراد    هرچه   در  عالم   زکي

کبريا   را  هرچه   مي خوانيم     بيش
از   اجابت  نيست   ما را    کار  پيش

گر   حجابي   در ميان ايدوست نيست
راز   اين  پاسخ  نفرمودن ز  چيست؟

ابن  ادهم    گفت     راز        ماجرا
با   گروه     قائل     ذکر  و      دعا

کاي   جماعت  گرچه  او   بشناختيد
عمر   اما    با    تمرّد         باختيد

گر که    بشناسيد   و فرمانش بريد
بر  نمي  گرديد   زان  در    نا اميد

آشنا   هستيد     با   قرآن        او
بي   عنايت    ليک بر   فرمان او

گر   به    دستورات قرآن    کريم
جملگي  گردن   نهيد اي اهل   بيم

گوش  بر  ذکر  و  انابت   مي کند
هر  دعايي   را   اجابت   مي کند...

نظرات بسته شده است.