کد خبر: 12759تاریخ انتشار : 14:26:00 - شنبه 5 سپتامبر 2020

غفور رحیم

راه حق باشدبجاخودبچسبان باصفا
گرشودراهت چنین درصراطی مستقیم
قبل مردن سعی کن باشی اندرسلم دین
چنگ زن حبل خدامی شوی آنجامقیم
گرفلاحی طالبی دعوت خیری بکن
نهی ازمنکرنمامی شوی اندرنعیم
مومنی توبرخداروزآخرهم بجا
سرعتی درخیرکن صالحی وهم مقیم
گرکه خیری می کنی …

غفور رحیم

راه حق باشدبجاخودبچسبان باصفا

گرشودراهت چنين درصراطي مستقيم

قبل مردن سعي کن باشي اندرسلم دين

چنگ زن حبل خدامي شوي آنجامقيم

گرفلاحي طالبي دعوت خيري بکن

نهي ازمنکرنمامي شوي اندرنعيم

مومني توبرخداروزآخرهم بجا

سرعتي درخيرکن صالحي وهم مقيم

گرکه خيري مي کني عالم است حق دربرت

خيرراهرگزنپوش عالم است حق وعليم

چون شدي درکفردين مي شوي اصحاب نار

بي نيازت کي کندمال واولادت سهيم

درمثل اينگونه نفق بادباشدسردسرد

حرث قومي رابردظلم نفسش هم به بيم

نصرباشدازخداقدسيان گوباصفا

عذب وغفرش آشکاراوغفوراست ورحيم

نظرات بسته شده است.

کد خبر: 12760تاریخ انتشار : 14:26:00 - شنبه 5 سپتامبر 2020

غفور رحیم

راه حق باشدبجاخودبچسبان باصفا
گرشودراهت چنین درصراطی مستقیم
قبل مردن سعی کن باشی اندرسلم دین
چنگ زن حبل خدامی شوی آنجامقیم
گرفلاحی طالبی دعوت خیری بکن
نهی ازمنکرنمامی شوی اندرنعیم
مومنی توبرخداروزآخرهم بجا
سرعتی درخیرکن صالحی وهم مقیم
گرکه خیری می کنی …

غفور رحیم

راه حق باشدبجاخودبچسبان باصفا

گرشودراهت چنين درصراطي مستقيم

قبل مردن سعي کن باشي اندرسلم دين

چنگ زن حبل خدامي شوي آنجامقيم

گرفلاحي طالبي دعوت خيري بکن

نهي ازمنکرنمامي شوي اندرنعيم

مومني توبرخداروزآخرهم بجا

سرعتي درخيرکن صالحي وهم مقيم

گرکه خيري مي کني عالم است حق دربرت

خيرراهرگزنپوش عالم است حق وعليم

چون شدي درکفردين مي شوي اصحاب نار

بي نيازت کي کندمال واولادت سهيم

درمثل اينگونه نفق بادباشدسردسرد

حرث قومي رابردظلم نفسش هم به بيم

نصرباشدازخداقدسيان گوباصفا

عذب وغفرش آشکاراوغفوراست ورحيم

نظرات بسته شده است.