کد خبر: 12768تاریخ انتشار : 14:25:00 - شنبه 5 سپتامبر 2020

وارث!

در گـــذرگاهـــی کـــه دارد عشــــق امکــان عبــــور
عــــاشقـــــان بیشمـــــاری داغ بــــر دل مـــرده اند

وامق و مجنون و فرهاد این سه عاشق سالهاست
رفتـه انـد و ملک رســـوایــی بــه مـــن بسپرده اند….

وارث!

در گـــذرگاهـــي کـــه دارد عشــــق امکــان عبــــور

عــــاشقـــــان بيشمـــــاري داغ بــــر دل مـــرده اند


وامق و مجنون و فرهاد اين سه عاشق سالهاست

رفتـه انـد و ملک رســـوايــي بــه مـــن بسپرده اند.

نظرات بسته شده است.