کد خبر: 12889تاریخ انتشار : 13:00:00 - دوشنبه 7 سپتامبر 2020

شرمنده باش، شارلی ابدو

 
هنوز هم
از دیوارهای بلند تاریکی
خارهای کینه
برسرت می ریزند
چشم هاشان
شعله های شیطان
دست هاشان
شکمبه های شتر
جوال های خاکستر …

نیمی از قریش
در آن سوی دریاها
درسیاهی های عریان
لحظه به لحظه
تکثیر می شوند
چه بت های زشتی
در کعبه هاشان
جمع کرده ا…

شرمنده باش، شارلی ابدو

http://rafed.net/e-cards/images/atabat/madina/madinah33.jpg


 

هنوز هم

از ديوارهاي بلند تاريکي

خارهاي کينه

برسرت مي ريزند

چشم هاشان

شعله هاي شيطان

دست هاشان

شکمبه هاي شتر

جوال هاي خاکستر ...


نيمي از قريش

در آن سوي درياها

درسياهي هاي عريان

لحظه به لحظه

تکثير مي شوند

چه بت هاي زشتي

در کعبه هاشان

جمع کرده اند

چه لات هايي !

چه منات هايي!

 

ابوسفيان ها

تمام شدني نيستند

ابولهب ها

تکرار مي شوند هر شب

و زن عمو هايت ...

 

نيمي از قريش

در آن سوي درياها

در مزبله هاشان

هر روز

معاويه مي کارند

و يزيد

درو مي کنند

ترديد ندارم

دوباره

ابن ملجم هاشان

راهي کوفه مي شوند

با پيشاني هاي پينه بسته

و قرآن هايي بر نيزه

و نوادگانشان دوباره

حسينت را

سر خواهند بريد


آه اي پيام آور عشق !

فرشتگانت را بفرست

تا پسران هند را

در چاه بدر بيفکنيم

 

سلمان هايت را بفرست

تا خندقي بکنيم

ابوذر هايت را

تا معاويه ها را

رسوا کنيم

بلال هايت را

تا از مناره هاي جهان

بالا برويم ...


آه اي پيام آور عشق !

شکيباييت

بي نهايت است

ما را ببخش

ما نمي توانيم

تا ابد

نفس هاي متعفن خوک ها را

تحمل کنيم

نظرات بسته شده است.