بازی

منم آن طفل بي پروا که با خنجر کنم بازي
که با لبخند شيرين با دل مادر کنم بازي 

من از جام لب ساقي شدم مستي مي آلوده
منم ميخاره ي مستي که با ساغر کنم بازي

اگر از عشق و از ايمان نشد لبريز جام من
يقين دارم که با آئين و با باور کنم بازي

پريشان حالم و بي تابم و يکدم قرارم نيست 
منم آشفته  و با نقش انگشتر کنم بازي

تمام عمر خود را صرف جمع سيم و زر کردم
منم آن تاجري که با زر و زيور کنم بازي 

منم آن واعظي که وقت ارشاد مسلمانان
به جاي موعظه با کرسي و منبر کنم بازي 

به جاي آن که تدبيري بيانديشم حکيمانه
سياست پيشه اي هستم که با کشور کنم بازي

به نص آيه ي قرآن به جنگ کفر بايد رفت
به جاي جنگ با زنديق و با کافر کنم بازي

به جاي آن که قرآن رهنماي راه من باشد
به صوت و لحن خود با سوره ي  کوثر کنم بازي

دم از حيدر(ع) زدن آسان ولي شيعه شدن سخت است
ببازم عمر  اگر با واژه ي حيدر(ع) کنم بازي

درباره‌ی