شفیع شیعه

حسين(ع) مظهر بخشندگي و جود و سخاوت 
حسين(ع) الگوي انصاف و عدل و عدالت 

خلوص و صدق و صفا در وجود او متجلّي 
نماد پاکي و عصمت، نماد صدق و صداقت

دليري است يکي از صفات بارز ايشان
نزاده مادر گيتي چو او کسي به شجاعت

تمام هستي خود را فداي دوست نمود او
که اوست اسوه مهر و وفا و حلم و محبّت 

نديده چشم فلک همچو او کسي به بصيرت 
نکرد قامت خود خم به زير بار مذلّت

حسين(ع) رهبر آزادگان هر دو جهان است
حسين(ع) منظر حلم و فتوت است و کرامت

حسين(ع) يک تنه با لشگري مقابله کرده
حسين(ع)حيدر(ع) ثاني به وقت رزم و رشادت 

بزرگواري او شد زبانزد همه عالم
شرف گرفته از او درس احترام و شرافت  

تمام هستي خود داد و سيّد الشهدا(ع) شد
هميشه در سر خود داشت شور و شوق شهادت 

حسين(ع) راهنماي تمام عالميان است
به روي نيزه سر او چراغ راه هدايت 

وجود او همه لبريز آيه هاي خدا بود
سر بريده ي او هم گشود لب به قرائت

به جز طريق هدايت قدم نزد به طريقي
ره حسين(ع) طريق صلاح و خير و سعادت

گداي در گه اوئيم و شاه هر دو جهانيم 
که هست بر سر ما تا به حشر تاج ولايت 

عزيز فاطمه(س) و جد نه امام، حسين(ع) است 
حسين(ع) سرو خرامان گلستان امامت 

شب شهادت خود را به سوز و ناله سحر کرد 
که اوست مظهر ايمان که اوست راز عبادت 

شفيع شيعه به فردا «حسين عليه السلام» است
چه لطف شامل ما شد که کار اوست شفاعت

مرا که بوده به لب ورد يا حسين(ع) هميشه
چه غم ز شدت رنج و بلا به روز قيامت

درباره‌ی