کتاب آشنایی با مبانی علم اقتصاد ( ۴ )

فصل چهارم اقتصاد خرد و کلان بعضی از مباحث اقتصادی، خود به خود هیچ اصالتی ندارند و اگر آنها را تعریف میکنیم و یا برای آنها قلمرو معرفی میکنیم نوعی قرارداد ذهنی و تلاش برای جلوگیری از مشوش شدن تعاریف و مفاهیم است. در ابتدا اقتصاددانان میان عرضه و تقاضای کلان و خرد تمایزی قائل نبودند.باورشان آن بود که هرچه در بازار به مفهوم عمومی آن اعم از خرد و کلان میگذرد،از یک تعریف واحد پیروی میکند. اما زمان و تحقیقات بیشتر و تعاریف دقیقتر نشان دادند که آنچه در قالب یک

درباره‌ی parham84