نوروز و حاجی‌فیروز از منظر پیوند با اسطورۀ سیاوش

عصر ایران؛ رضا شاه‌ملکی - د ر آستانۀ تحویل سال 1401 خورشیدی که این بار و برای نخستین بار در زندگی قریب به اتفاق ما هم سال، نو می‌شود و هم سده ‌(نخستین سال قرن جدید هجری خورشید) انتشار گفت‌و‌گویی متفاوت که ما را به اسطوره هایی در سده ها پیش پیوند زند مناسبت دارد. گفت‌و‌گویی با خانم دکتر مهری ادریسی عضو هیأت علمی دانشگاه در رشته تاریخ و نویسنده کتاب‌هایی چون‌: «تاریخ سیاسی‌، اجتماعی ایران در دوره افشاریه و زندیه» و نیز «تمدن و فرھنگ صفوی» که با لطف بسیار

درباره‌ی parham84