نوروز ۵۸ تهران

مهندس مهدی بازرگان مجله «آدینه» - شماره نوروزی سال 1370 دی بامداد عید که بر صدر روزگار/ هر روز عید باد به تایید کردگار بر عادت از وثاق به صحرا برون شدیم/ با یک دو آشنا هم از ابناء روزگار عطف به پرسشی که کرده و مقاله‌ای که برای شمارۀ مخصوصتان خواسته بودید، بنده خاطرۀ خاص و یادآوری برجستۀ قابل عرضه از مراسم نوروز، این آئین باستانی و سرآغاز سال ایرانی ندارم و چیزی در حافظۀ کامپیو‌تر عمرم نیافتم. مگر آنکه قدمت خاطرات و کهنگی اطلاعات با نظریاتم تازگی برای

درباره‌ی parham84