بی عنوان

در آخرين قطعه‌ي اين تصنيف،

تو دوباره خواهي يافت مرا 

با آخرين جرعه جانمان

سوي هم مي‌دويم و بعد،

آهنگ نَفَس با نُتِ ما مي‌خوابد

تا صبح ابد و يکمين روز 

که منو تو را در يک گور گذارند،

آغوشمان خاک شود 

و دوباره عشق رويَد؛

و باز هم عشق...

اين دشمن عزيز...

 

"ترمه سلطاني هفشجاني"

درباره‌ی