ترور شاه در نیمۀ بهمن ۲۷؛ معمای �‌ناصر فنر� و دختر مرتبط با سفارت انگلستان

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- ساعت 3 بعد از ظهر 15 بهمن 1327 خورشیدی، محمد رضاشاه پهلوی در مقابل دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران هدف 5 گلولۀ فردی به نام � ناصر فخرآرایی � قرار گرفت که با عنوان خبرنگار روزنامۀ �پرچم اسلام� در محل حضور یافته بود. سه گلوله به کلاه شاه و دو گلولۀ دیگر به لب و پشت شاه اصابت کرد و با این که ترور در چند قدمی اتفاق افتاده بود، تنها دو زخم سطحی بر جای ماند و آسیب جدی به پادشاهِ 29 ساله وارد نیامد و توانست بعد از آن پیام هم بفرستد (هر چند این

درباره‌ی parham84