معتکف چاه

از خــــــانـــــــه به ميخـــــــانـــــــه اگــــــر راه نباشد

در زنــــــدگــــي ام جلــــــــوه ي دلخــــواه نبـــاشد


جز دغـــــدغـــــه ي صبــــــح خمـــــاري نبـرد سـود

ســــــاقــــــــي اگــــــــر از راز مـــــــي آگاه نبـاشد


يــــــوســـف نشود معتبــــــر ازجــــــاه ، بـــه اکراه

يـــک چنــــــــــــد اگــــــــر معتکـــــف چــــــاه نباشد


عشق مـن و تـــو قصه ي پر سوز و گدازي است

کــز خاطــــــره هـــــــا رفــــت و در افـــــواه نباشد


کي خـــــرمــــــن غــم هـــاي دلـــــم را زنـــد آتش

يــک شعلـــــــه اگــــر بـــــر لـــــب مـــــن آه نباشد


گلبوسه ي لعــل تـــو متاعي است که چون بخت

گاه آيـــــــــــد و گاهـــــــي رود و گاه نبـــــــــــاشد


گر پــــــرتــــــوي از حسن تـــــو تابد به دل عشق

روز و شـــب عمــــــر ايـــــن همـــه جانکاه نباشد


گل باشي و گل پوشي و مي نوشي وچون گل

عمـــر تـــــو اميــــد اســــت کــه کـــوتـــاه نباشد.

درباره‌ی