وبگردی

گریبانِ عشق

وبگردی

دوش، در خلوتِ صومعه‌اي دلبريِ شام را به کَمَندِ عنبرين صبح فروختم؛ به راز، آيه‌ي حق خواندم و به نياز، ساق بر گريبانِ عشق آويختم تا راستيِ مستي‌اش بنوشم!   "ترمه سلطاني هفشجاني"...

بیشتر بخوانید »

دلبرم صدایم کرد

وبگردی

      به نام خدا چه خوب شد عرفه دلبرم صدايم کرد...     دوستي سئوال کرد ، عرفه و عرفات را در يک جمله تعريف کن !...   گفتمش :   فرض کن دلبري داري هم خالق توست، هم معبودت و هم مقصودت ، دلداده و شيفته وصالش هستي و به يک م...

بیشتر بخوانید »

دلبرم صدایم کرد

وبگردی

      به نام خدا چه خوب شد عرفه دلبرم صدايم کرد...     دوستي سئوال کرد ، عرفه و عرفات را در يک جمله تعريف کن !...   گفتمش :   فرض کن دلبري داري هم خالق توست، هم معبودت و هم مقصودت ، دلداده و شيفته وصالش هستي و به يک م...

بیشتر بخوانید »

ساغر چشمانش

وبگردی

چو چکاوک چهچهه سر دهد غريب چکامه‌هايم را، دست از زِنَخدان دل کَنَد تا با نوازشِ سازِ شانه‌هايش نت به نت، عشق نوازد؛ و ساغر چشمانش به جامِ دلم، جرعه‌اي عشق دهد... باد! اي بادِ دلدار! به دلدادگي‌ام رس؛ شبِ گيسو شانه کن از شانه‌اش...

بیشتر بخوانید »

پند شیرین تر از قند

وبگردی

دل بريدن نيز گاهي رو به راهت مي کنددل اگر بستي به اين دنيا تباهت مي کند بي پناهي گر در اين عالم پناهي امن جوهر پناه غير ايمن، بي پناهت مي کند خط بکش روي گناه و گرد آن هرگز مگرچون گناه کوچکي هم روسياهت مي کند گر گدا هستي گداي خاندان وحي(ع) باشاين گدايي ...

بیشتر بخوانید »

نام نیک

وبگردی

ما دست رد به سينه ي  غم ها گذاشتيمبر هر چه داشت رنگ عزا پا گذاشتيم در جستجوي يوسف زهرا(س) تمام عمرپيوسته سر به وادي صحرا گذاشتيم از آل مصطفي(ص) همه دم دم زديم ماوقتي که پا به عرصه ي دنيا گذاشتيم اجساد ما به روي زمين مي کشد نفسما پاي دل به عالم معن...

بیشتر بخوانید »

در انتظار هاتف

وبگردی

  از زمين با آسمان هرگاه پيوندت دهندمطمئن باش آنزمان يک قلب خرسندت دهند سينه ات را همچو گل پاک از غم دوران نماگر که خواهي چهره ي شاداب و لبخندت دهند رو قناعت پيشه کن تا وارهي از حرص و آزاز زر و سيم جهان ايدوست هرچندت دهند سدّ راه قسمتت...

بیشتر بخوانید »

در انتظار هاتف

وبگردی

  از زمين با آسمان هرگاه پيوندت دهندمطمئن باش آنزمان يک قلب خرسندت دهند سينه ات را همچو گل پاک از غم دوران نماگر که خواهي چهره ي شاداب و لبخندت دهند رو قناعت پيشه کن تا وارهي از حرص و آزاز زر و سيم جهان ايدوست هرچندت دهند سدّ راه قسمتت...

بیشتر بخوانید »

شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام

وبگردی

از زمين و آسمان اندوه و ماتم مي چکيداز تمام چشم ها اشک دمادم مي چکيد در درون حجره مردي ناله مي زد تا سحررخت غم پوشيده بود آن شب به تن نجم و قمر يک گل از گلزار دين پژمرده مي شد از ستمرفته رفته خانه ي دلها گرفتي رنگ غم گلشن ملک ولايت گشت همرنگ خزانتا شود...

بیشتر بخوانید »

شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام

وبگردی

از زمين و آسمان اندوه و ماتم مي چکيداز تمام چشم ها اشک دمادم مي چکيد در درون حجره مردي ناله مي زد تا سحررخت غم پوشيده بود آن شب به تن نجم و قمر يک گل از گلزار دين پژمرده مي شد از ستمرفته رفته خانه ي دلها گرفتي رنگ غم گلشن ملک ولايت گشت همرنگ خزانتا شود...

بیشتر بخوانید »

ویرانه

وبگردی

دوش در ويرانه اي ميزد قدم عارف و ديوانه اي صاحب قلم  با چکاوک ها حکايت مينمودخانه ي اميد را پر کرده غمشادي مرغ سحر از بحر چيستجغد هر شب مينوازد ناي غممطرب پيري از انجا ميگذشتبا نواي ساز و سرناي عجمديد حال  آن قلندر را خرابخرقه و کشک...

بیشتر بخوانید »

سرمایه عمر

وبگردی

بردي ام از ياد ليکن هر خيالت با من است رفتي اما شوري عشق بي مثالت با من است در کنارت آرزوي جان غم فرسود من اي گل باغ تمنا کي وصالت با من است؟ حاصل سرمايه اي عمر مرا دادي فراقسودي از سوداي ديدار محالت با من است اي که بي ما ميدهي شادي به بزم ديگراندرد و ...

بیشتر بخوانید »

سرمایه عمر

وبگردی

بردي ام از ياد ليکن هر خيالت با من است رفتي اما شوري عشق بي مثالت با من است در کنارت آرزوي جان غم فرسود من اي گل باغ تمنا کي وصالت با من است؟ حاصل سرمايه اي عمر مرا دادي فراقسودي از سوداي ديدار محالت با من است اي که بي ما ميدهي شادي به بزم ديگراندرد و ...

بیشتر بخوانید »

قمارستان

وبگردی

  اينکه ديگر نيستي در خاطرم،اغراق نيستيا به دنبال نگاري شاعرم ، اغراق نيست قلب من ميدان سرخ يکّه تازي تو بودخوب ميدانم در اينجا قاصرم،اغراق نيست افتخاري بود اينکه عاشقي رسوا شومسالها اين بود فکر فاخرم ، اغراق نيست نيست در تدبير ...

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت حضرت امام رضا علیه السلام

وبگردی

آمد کسي که جنت رضوان سراي اوستخلق تمام عالم امکان براي اوست آمد کسي که معني قرآن احمدي استراضي خدا هميشه به شرط رضاي اوست بر سر گذاشت شيعه ي او تاج افتخارزيرا که در تمامي عمرش گداي اوست با عشق او تمامي عالم رود به خواببيدار موقع سحر از ربناي اوست عالم ...

بیشتر بخوانید »

شعر ولادت حضرت امام رضا علیه السلام

وبگردی

آمد کسي که جنت رضوان سراي اوستخلق تمام عالم امکان براي اوست آمد کسي که معني قرآن احمدي استراضي خدا هميشه به شرط رضاي اوست بر سر گذاشت شيعه ي او تاج افتخارزيرا که در تمامي عمرش گداي اوست با عشق او تمامي عالم رود به خواببيدار موقع سحر از ربناي اوست عالم ...

بیشتر بخوانید »

یا ثامن الحجج علیه السلام

وبگردی

اي جان من فداي تو يا ثامن الحجج(ع)دارم به سر هواي تو يا ثامن الحجج(ع) اي معدن سخاوت و اي چشمه ي اميددست من و عطاي تو يا ثامن الحجج(ع) تاج شهنشهي دو عالم به سر مراستزيرا منم گداي تو يا ثامن الحجج(ع) من دردمند عشق توام اي دواي درددرد من و دواي تو يا ثامن...

بیشتر بخوانید »

یا ثامن الحجج علیه السلام

وبگردی

اي جان من فداي تو يا ثامن الحجج(ع)دارم به سر هواي تو يا ثامن الحجج(ع) اي معدن سخاوت و اي چشمه ي اميددست من و عطاي تو يا ثامن الحجج(ع) تاج شهنشهي دو عالم به سر مراستزيرا منم گداي تو يا ثامن الحجج(ع) من دردمند عشق توام اي دواي درددرد من و دواي تو يا ثامن...

بیشتر بخوانید »

شعر بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام

وبگردی

1يا شاه چراغ با وفا هستي توعباس برادرت رضا(ع) هستي توباشد حرم تو جلوه ي باغ بهشتاي عشق پر از شور و صفا هستي تو 2يا شاه چراغ عروة الوثقائيالگوي صداقت و عبادت و تقوائيصحن حرمت بهشت را مي ماندفرزند رشيد حضرت زهرائي 3يا شاه چراغ جان جاناني توسر تا به قدم ج...

بیشتر بخوانید »

توسل به امام رضا علیه السلام

وبگردی

دست وقتي که دعا داشته باشد خوشترسينه وقتي که نوا داشته باشد خوشتر عاشق آن است که جان در قدم دوست دهدعشق وقتي که بلا داشته باشد خوشتر دردمنديم و دواي همه ي ماست رضا(ع)درد وقتي که دوا داشته باشد خوشتر مرغ دل بال گشوده به سوي کوي رضا(ع) مرغ وقتي که ه...

بیشتر بخوانید »